« Tagasi

HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2019 AVATUD!

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.

Eesmärk

Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2020.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Kihnu Vallavalitsusele.

 

Kihnu Vallavolikogu 19.12.2018.a määruse nr 24 „Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine, eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse kinnitamine" alusel on eelistatud sihtrühmadeks lastega pered, vanaduspensionärid, puudega isikud ja toimetulekutoetuse saajad.

Valdkondade prioriteetsus:

 1. veevarustussüsteemid
 2. kanalisatsioonisüsteemid
 3. juurdepääsuteed
 4. autonoomsed elektrisüsteemid

Taotlusvormid ja muud vajalikud abimaterjalid leitavad lingilt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

Küsimuste tekkimisel pöörduda Kihnu Vallavalitsuse keskkonnanõunik Kaido Selbergi  poole kas meiliaadessil kaido.selberg@kihnu.ee või telefonil 59125115.