Kinnitatud Kihnu Kooli hoolekogu koosolekul 21.04.2016

Protokoll nr 1-10/1

KIHNU KOOLI ALUSHARIDUSE RÜHMA

KODUKORD

Käesolevas kodukorras lähtutakse koolieelsete lasteasutuste seadusest ja teistest lasteasutuste töökorda korraldavatest seadussätetest.

Hea lapsevanem, lasteaed on lapse jaoks kui teine kodu, mis saab tõeliselt turvaliseks ja heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö Teie ja lasteaia personali vahel.

Et töö laabuks järgime alljärgnevaid põhimõtteid.

1. Lasteaed on avatud kell 8.00 – 17.00

2. Liitrühm töötab päevakava alusel, mis on koostatud vastavalt rühma laste vajadustele.

3. Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis lähtub alushariduse riiklikust   õppekavast.

4. Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteaia arengukava, tegevuskava ja õppekavaga.

5. Avalduste ja ettepanekutega on võimalik pöörduda kooli direktori ja hoolekogu poole.

 

I LAPSE TOOMINE JA VIIMINE

1.1. Lapse turvalisuse tagamiseks annab vanem lapse isiklikult üle õpetajale või õpetaja abile. Lasteaia töötajad vastutavad lapse eest alates hetkest, kui lapsevanem on lapse õpetajale või õpetaja abile üle andnud ja lahkunud rühma ruumidest. Õpetajalt lapsevanemale läheb vastutus üle hetkel, mil lapsevanem tuleb lapsele järele. Palume lapsele järele tulla hiljemalt kell 16.45, et laps jõuaks rahulikult tegevuse lõpetada ja riietuda. Lasteaia sulgeme kell 17.00.

1.2.Lapsevanemal on õigus tuua ja viia laps lasteaiast talle sobival ajal, kuid see ei tohi segada une-ja söögiaega ning planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste algust.

1.3.Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajat kodusest sündmusest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, mis aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.

1.4. Lapse hilinemisest või puudumisest palume eelnevalt lasteaeda teavitada  e-maili või helistamise teel hiljemalt sama päeva hommikul kella 8-ni.

1.5. Juhul  kui lapsele tuleb järgi mõni teine lapsele usalduslik täiskasvanu, mitte lapsevanem, palume vanematel tulla lasteaeda vähemalt kord nädalas vestlema rühma õpetajatega lapse tegemistest.

1.6. Rühma õpetajal ei ole õigust anda last üle lapsevanemale või tema poolt volitatud täiskasvanud inimesele, kes on ilmselgelt alkoholi- või narkojoobes.

 

II LAPSE RIIETUS

2.1. Laps vajab ilmastikule vastavaid, mugavaid, ohutuid riideid kogu päevaks.

2.2. Kaasas peavad olema ka (olenemata vanusest) vahetusriided väikeste äparduste puhuks. Võimlemistunniks on vajalikud dressid ja spordijalatsid.

2.3. Magamiseks sobivad pidžaama või öösärk.

2.4. Toas on vajalikud lapsele mugavad vahetusjalanõud.

2.5. Õues mängimiseks on parim riietus see, mille määrdumine pole probleem. Peakate on vajalik aastaringselt.

2.6. Jälgige, et tõmblukud oleksid terved ja nööbid kindlalt ees. Jälgige, et kodust tulles oleks lapsel riided puhtad, terved, triigitud, parajate mõõtudega ja aluspüksid iga päev vahetatud.

2.7. Lapsel on lasteaias isiklik riidekapp ja nagi, mille hoiab igapäevaselt korras lapsevanem.

 

III HAIGE LAPS

3.1. Haiget last lasteaeda vastu ei võeta, kuna see ohustab tema enda, teiste laste ja personali tervist. Kui lapse tervislik seisund ei võimalda tal õue minna, peaks laps jääma koju.

3.2. Päeva jooksul haigestunud lapsest teatatakse lapsevanemale ning laps saadetakse koju, vajadusel raviasutusse.

3.3. Haiguste ja sellest tulenevate puudumiste korral tuleb tuua lasteaeda vastav tõend. Nakkushaiguse korral tuleb koheselt teavitada rühmaõpetajaid.

3.4. Rühmaõpetaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud rohtusid ega luba neid ka lapsel võtta. Erandiks on kroonilised haigused, millest tuleb informeerida õpetajat ja tervishoiutöötajat.

 

IV LAPSE ISIKLIKUD ASJAD

4.1. Igal lapsel on kaasas oma isiklikud abivahendid, isiklik kamm, tüdrukutel patsikumm(-id).

4.2. Riiete ja jalanõude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on vajalik need varustada lapse nimega

4.3. Laps võib lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju kord nädalas reedel, kuid sealjuures tuleb arvestada sellega, et rühma personal ei vastuta nende kadumise ega katkiminemise eest. Kaasa võetud mänguasja tuleb lubada ka teistele. Lasteaias ei ole lubatud tervisele ohtlikud ja militaarsed mänguasjad.

4.4. Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest teatame lapsevanematele isiklikult, rühma stendil või e-maili teel.

 

V LASTEAIA  ARVED, AVALDUSED, AJUTISED TÖÖKORRALDUSED JM.

5.1. Lasteaia arved tuleb tasuda õigeaegselt.

5.2. Lasteaia kohatasud arvestatakse automaatselt.

5.3. Lapse puudumisel tehakse toitlustamistasus ümberarvestus alates esimesest puudutud päevast, kui lasteaeda lapse puudumisest on esimesel puudumise hommiku teatatud kella 8-ni. Kui vanem ei ole lapse puudumisest eelnevalt teatanud, siis tehakse toitlustamistasus ümberarvestus alates teisest puudutud päevast. Peale puudumist tuleb ette teatada, millal laps lasteaeda tuleb.

5.4. Kooli vaheaegadel on direktori ettepanekul hoolekogul õigus koostöös vallavalitsusega personalitöö paremaks korraldamiseks kehtestada lühendatud päevakava.

 

VI KOOSTÖÖ LAPSEVANEMATEGA

6.1. Perekond kannab peamist vastutust lapse kasvatamise, hoolitsuse ja arengu eest.

6.2. Õpetajad austavad perekonna kasvatuspõhimõtteid ja teevad lapsevanemaga lapse arengu ja õppimise soodustamiseks koostööd, mis toetub vastastikusele usaldusele ja lugupidamisele ning avatud dialoogile.

6.3. Lasteaias tähistatakse lapse sünnipäeva. Lapsevanem võib tuua lasteaeda puuvilja,maiustusi, küpsetisi (eelnevalt võib pidada nõu rühma personaliga).

6.4. Lasteaia personal viib läbi kohustuslikult arenguvestlused, mille toimumise aeg lepitakse kokku lapsevanemaga.