KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.
 
 • Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul ühele lapse vanematest tingimusel, et laps registreeritakse sündimisel Kihnu valla elanikuks ning lapse vanema või lapsendaja elukohaks lapse sünni aasta 01. jaanuari seisuga on rahvastikuregistris Kihnu vald. Sünnitoetuse suurus on 700 eurot lapse kohta, mis makstakse välja kolmes osas – 300 eurot lapse sünni registreerimisel (avaldus tuleb esitada juhul, kui lapse sünd ei ole registreeritud Kihnu vallas) ja teine osa, 200 eurot,  makstakse välja lapse sünni järgsel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on jätkuvalt Kihnu vald. Kolmas osa, 200 eurot, makstakse välja lapse sünni järgsel teisel aastal juhul, kui vanema ja lapse elukohaks 01. jaanuari seisuga on Kihnu vald.Sünnitoetuse teise osa saamiseks esitatakse avaldus.
 • Koolitoetused on õppetoetus ja kooli lõpetamise toetus.
  1) Kihnu Kooli õpilase õppetoetus 100 eurot õppeaastas, mis makstakse välja septembrikuu jooksul.
  2) Väljaspool Kihnut üldkesk- ja kutsekeskharidust omandava õpilase õppetoetus 150 eurot õppeaastas, mis makstakse välja kahes võrdses osas oktoobris ja veebruaris.
  3) Kooli lõpetamise toetuse suurus on  100 eurot, mis makstakse välja  kahe kuu jooksul peale kooli lõpetamist. Kooli lõpetamise toetuse saamise aluseks on Kihnu Kooli poolt esitatud kooli lõpetavate õpilaste nimekiri, väljaspool Kihnut üldkesk- ja kutsekeskharidust tõendav dokument.
 • Laste jõulupakitoetus, asjaline toetus, mille saamise õigus on Kihnu valla rahvastikuregistris olevatel lastel sünnist kuni kooli minekuni ja Kihnu Kooli õpilastel. Toetuse saamiseks avaldust ega koolitõendit ei esitata ja sissetulekuid ei arvestata.
 • Eakate inimeste jõulutoetus- asjaline toetus, mis määratakse valla vanaduspensionäridele ning sügava ja raske puudega töövõimetuspensionäridele. Toetuse saamiseks avaldust ei esitata ja sissetulekuid ei arvestata.
 • Matusetoetus -  Matusetoetust makstakse rahvastikuregistrisse Kihnu valla elanikuna kantud isiku surma korral tema leibkonna liikmele, nende puudumisel matust korraldavale füüsilisele isikule 200 eurot. Matusetoetuse saamise aluseks on surmatõend. Matusetoetuse saamiseks avaldust ei esitata ja sissetulekuid ei arvestata.
 • Paljulapselise pere toetus  -  Toetust makstakse paljulapselistele peredele (kolme ja enama lapsega pered), eestkostjale või lapse hooldamisele võtjale, kelle elukohaks on registreeritud Kihnu vald. Samuti peab lapse (laste) elukohaks olema registreeritud Kihnu vald. Toetuse suurus on 100 eurot lapse kohta, mis makstakse üks kord aastas maikuus. Toetuse saamiseks avaldust ei esitata ja sissetulekuid ei arvestata.
 • Üksikvanema toetus - Toetust makstakse üksikvanemale, kelle elukohaks on registreeritud Kihnu vald. Samuti peab lapse (laste) elukohaks olema registreeritud Kihnu vald. Toetuse suurus on 200 eurot lapse kohta, mis makstakse kuni lapse täisealiseks saamiseni üks kord aastas. Toetuse saamiseks sissetulekuid ei arvestata, üksikvanem esitab toetuse saamiseks avalduse
 • Puudega inimese toetus - makstakse raske (20 eurot kuus) ja sügava (32 eurot kuus) puudega isikule, kellele on perekonnaseaduse alusel määratud eestkostja või hooldaja, kellel puudub ülalpidamiskohustus. Avalduse toetuse saamiseks esitab isik ise või eestkostja koos taotlust põhjendavate dokumentidega vallavalitsusele
 • Lisatoetus- Rahaliste vahendite olemasolul võib vallavalitsus korraldada sotsiaalsete erivajadustega inimeste arengule ja ühiskonnas kohanemisele suunatud üritusi ning maksta ühekordseid lisatoetusi leibkonna hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks:

  1) tekkinud materiaalse kahju osaliseks katmiseks tule- ja loodusõnnetuse puhul;
  2) tehniliste abivahendite muretsemisel;
  3) üksikute eakate, puuetega isikute ning üksi last (lapsi) kasvatavate vanemate või eestkostjate toimetulekuraskuste leevendamisel;
  4) eesmärgiga toetada erivajadustega inimeste arengut ning rehabilitatsiooni (taaskohanemist ühiskonnaga);
  5) kindlustamata isikute ravitoetuseks (määratakse perearsti saatekirja alusel ja makstakse hiljem esitatud arve alusel);
  6) kütte ostmiseks (aluseks kulutuste tegemist tõestav dokument). Kütte ostmiseks ei määrata toetust kui perel või üksikisikul on metsamaad.
  7) muudel juhtudel otsustab toetuse andmise vallavalitsus. Lisatoetuste määramise aluseks on taotleja esitatud kirjalik avaldus vallavalitsuse nimele, milles on põhjendatud toetuse vajadus, suurus ja maksmisviis ning toetuse maksmisel võetakse arvesse leibkonna kõikide liikmete sissetulekud.

 • Ööpäevaringse hooldusteenuse eest tasumineKihnu vallas elavate hoolekandeteenust vajavate isikute hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldusteenuse (edaspidi hooldusteenuse) osalist finantseerimist reguleerib Kihnu valla eelarvest. Kord ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui hoolekandeteenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustuslane on võimeline teenuse eest ise täies mahus tasuma või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele). Isik esitab toetuse saamiseks avalduse

 

Toetuste maksmist ja määramist Kihnu vallas reguleerib „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord Kihnu vallas".
Tugiisikuteenuse korda Kihnu vallas reguleerib "Tugiisikuteenuse osutamise kord Kihnu vallas" .