Sotsiaaltoetused ja -teenused

Koduteenus e. koduhooldus

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele eakatele ja puuetega inimestele, kes vastava teenuse puudumisel vajaksid hooldust hoolekandeasutuses.
 
Koduteenuste saamiseks tuleb esitada avaldus Kihnu Vallavalitsuse sotsiaalametnikule, milles on põhjendatud soov saada kõrvalabi. Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse leping kliendi ja vallavalitsuse vahel.
 
Koduteenuseid osutab vallavalitsuse palgal olev koduhooldaja.
 
Koduteenuste määramist reguleerivad õigusaktid on:
 

Sotsiaaltranspordi teenus

Kihnu vallavalitsus osutab vallale kuuluva sõidukiga transporditeenust avalike teenuste kasutamiseks ja elukondlike vajaduste rahuldamiseks (apteek, kauplus, postkontor, arstiabi kasutamine, raamatukogu külastamine jms).
 
Transporditeenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Kihnu vallas alaliselt elavatele inimestele, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:
  1. Kasutada isiklikku sõiduautot.
  2. Transporti iseseisvalt korraldada.
Transporditeenust vajav isik või tema seaduslik esindaja esitab sotsiaalametnikule suulise avalduse teenuse vajalikkuse kohta, milles on märgitud külastatavad asutused ning teatab sellest vähemalt ühe tööpäeva ette.
 
Sotsiaaltranspordi teenust reguleerivad õigusaktid on:
 

Eluasemeteenus 

Sotsiaalkorter on Kihnu valla munitsipaalomandis olev korter või muu eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav ruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama. 
 
Sotsiaalkorteri üürimiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse. Sotsiaalkorteri üürile andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus.
 
Eluasemeteenuse korraldamist reguleerivad õigusaktid: