Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi abi puudusekannatajatele, mida määrab ja  maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
 
Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.
 
Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on toimetulekupiir 2016. aastal üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016. aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus. 
 
Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt 20. kuupäevaks kohaliku omavalitsuse üksusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Esmakordsel taotlemisel või varade muutumisel esitatakse andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete kasutuses või omandis oleva vara kohta.
 
Avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:
  • eluruumi kasutamise õigust - need esitatakse esmapöördumisel ning eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel
  • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid
  • üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust.
 
Täpsemalt, kellel on õigus saada toimetulekutoetust, kuidas seda määratakse ja kuidas taotleda, loe Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.