Kehtestati Lemsi külas Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneering

Kihnu Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 11 kehtestati Lemsi külas Silveri katastriüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Arhitektuuribüroo Margit Kõrts tööle nr 26-14. Planeeringulahendusega nähakse ette ehitusmahtude suurendamine ning lisaks olemasolevale Silveri kinnistu elamule, abihoonele ja grillpaviljonile täiendavate majutushoonete kavandamine. Uusi krunte ei moodustatud. Olemasolevatel kruntidel muudeti maakasutuse sihtotstarbed elamumaast osaliselt ärimaaks, määrati hoonestusala(d) ja -mahud ning olulised arhitektuurilised nõuded, juurdepääsude ja tehnovõrkude vajadus ning paigutus, keskkonna- ja heakorratingimused. Planeeringulahendusele on hangitud vajalikud kooskõlastused ning see on kooskõlas Kihnu valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus 06.06.2018–20.06.2018 laekunud ettepanekuga arvestati ning vastavad muudatused ja täiendused viidi planeeringusse sisse. Otsuse ja kehtestatud planeeringuga saab tutvuda veebilehel www.kihnu.ee rubriigis Ehitus ja planeerimine → Silveri detailplaneering.