HAJAASUSTUSE PROGRAMM 2021 AVATUD

Alates 01. veebruarist kuni 01. aprillini 2021.a on võimalik esitada taotlusi hajaasustuse programmist toetuse taotlemiseks.

Taotlus tuleb esitada taotlusvormil paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult Kihnu Vallavalitsusele k

Toetuse suurus on majapidamise kohta 6500 eurot ja taotleja saab olla füüsiline isik. Taotlusvormid on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2015–2019 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi ja iga toetatava valdkonna kohta saab toetust taotleda viieaastase perioodi kohta ühel korral.

 

 

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus:

https://www.riigiteataja.ee/akt/411112020043 

 

Kontaktisik Kihnu Vallavalitsuse Keskkonnanõunik Kaido Selberg 

e-post: kaido.selberg@kihnu.ee

telefon: 59125115