Kihnu Kooli visioon on olla tunnustatud nüüdisaegse õpikäsitusega, Kihnu kultuuri väärtustav, kasvu- ja õpirõõmu hoidev kogukonnakool, mis võimaldab igal õpilasel võimetekohase hariduse omandamist.  Väärtustame oma kultuuri, iga õppija arengut, hoolivust ja usaldust. Kui jagad meiega samu põhiväärtusi ja soovid panustame meie eesmärkide saavutamisse, ootame Sind Kihnu Kooli ÕPPEALAJUHATAJAKS

Õppealajuhataja ametikoha eesmärk on tagada õppe- ja kasvatustegevuse ladus korraldus, lähtudes kooli arengueesmärkidest ja üldtööplaanist.

Pakume:

 • Toetavat meeskonda.
 • Tegutsemisvabadust arengukava eesmärkidest lähtuvalt.
 • Võimalust saada osa Kihu kultuurist.
 • Soodsat elamispinda ja osaliselt kaugtöö tegemise võimalust.
 • Võimalus anda väikese koormusega ainetundi vene keelt.

Tööle asumise aeg ja koormus kokkuleppel, võimalus töötada täiskoormusel.

Kandidaadil palun esitada 7. detsembriks aadressil kool@kihnu.ee:

 •   1) motiveeritud avaldus;
 •   2) elulookirjeldus;
 •   3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 •   4) kandidaadi soovil muud dokumendid.

Lisainfo: Jana Ruubel, direktor, tel 55509983.

Õppealajuhataja:

 • koostab Kihnu Kooli õppekavast lähtudes õppeperioodide ning arvestuste ja valikainete nädalate tunniplaanid ning tagab nende elluviimise;
 • tagab õppeprotsessi tõrgeteta toimimise, korraldab vajaduse korral õpetajate asendamise, õpperühmade ühendamise, õpperuumide vahetuse jms, mis on vajalik õppeprotsessi läbiviimiseks ja/või õpilaste turvalisuseks;
 • tagab kooli dokumendihalduse toimimise;
 • koordineerib õpilaste osalemist olümpiaadidel, õpilasvõistlustel ja õppimisega seotud konkurssidel;
 • korraldab õpilaste registreerimist eksamitele ning kooli- ja riigieksamite ettevalmistamist ja läbiviimist;
 • analüüsib õppe- ja kasvatustegevuse olukorda ning teeb direktorile ettepanekuid olukorra või tulemuste parandamiseks vajalike tegevuste kohta;
 • osaleb kooli juhtimises ja tegevuste korraldamises.

VAATA lähemalt VABAD TÖÖKOHAD!