« Tagasi

Energiakulude toetuse taotlemine

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks on vähemkindlustatud peredel võimalik energiakulude toetust taotleda.

 

Taotlusi võtame vastu alates 11. jaanuarist 2022.

Taotlusi saab esitada 2022. aasta 31. maini.

Taotlusvorm

 

Toetust on võimalik taotleda september (2021) – märts (2022) energiakulude eest. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile, kuid mitte rohkem kui neli kuud tagasi.

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

Keskmiste netosissetulekutena võetakse arvesse kõigi perekonnaliikmete sissetulekud.
Näiteks arvestatakse sissetulekuna palka, pensioni, saadud elatist, renti, dividende, saadud toetusi (sh lastetoetused, töövõimetoetus), väljamakseid pensionifondidest, hüvitised (nt tööõnnetuse hüvitis, vanemahüvitis, haigushüvitis, töötuskindlustushüvitis, kutsehaiguse hüvitis jne).
Pere sissetulekutena võetakse arvesse ka toetused, mida makstakse regulaarselt (näiteks  lapsehooldustasu, üksikvanema lapse toetus).

Arvestatakse selle perioodi sissetulekuid, mille energiakulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui jaanuaris esitatakse taotlus septembri kuni detsembri energiakulude toetuseks, siis võetakse arvesse samuti septembri kuni detsembri keskmine sissetulek (sissetulekud neljal kuul kokku liidetuna ja jagatud neljaga).

Toetuse maksmise alampiir kuus kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot.

Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära, mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Ei oma tähtsust, kas tarbijal on börsihinnaga või fikseeritud hinnaga elektripakett, hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui arvutuslik ühikuhind ületab piirmäära ( 12 s/kWh).

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis?

 

Taotlusi koos lisadega saab esitada sotsiaalametnikule Tervisekeskuses või digitaalselt allkirjastatuna  e-posti aadressile: aive.sepp@kihnu.ee

Taotlusele lisada:

  • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat (kWh või MWh või m3) ning selle maksumust eurodes.
  • tegeliku elukoha kasutamist tõendavad dokumendid, juhul kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast.

Otsus toetuse maksmise või mittemaksmise kohta tehakse 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.

Positiivse otsuse korral makstakse toetus välja seitsme tööpäeva jooksul.

 

Lisainfo: sotsiaalametnik, tel: 5133193