KOV eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus
 
Toetuste maksmist ja määramist Kihnu vallas reguleerib „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord Kihnu vallas".