Põhikooli ja gümnaasiumiseadus

§ 72.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.

 (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab valdkonna eest vastutav minister.

Kihnu Kooli põhimäärus

§ 10.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse määratud õpilaste esindaja.

 (3) Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister.

Õppeaasta 2019/2020 õppenõukogu koosolekud toimuvad:

1. 26.08.2019

2. 21.11.2019

3. 20.02.2020

4. 29.05.2020

5. 5.06.2020

6. 10.06.2020

Koosolekute protokollid:

14.06.2017

30.08.2017

30.11.2017

15.03.2018

28.05.2018

12.06.2018

24.08.2018

06.09.2018

20.09.2018

3.10.2018 infohommik

10.10.2018 infohommik

31.10.2018

14.11.2018 infohommik

28.11.2018

30.01.2019

13.03.2019

28.05.2019 huviharidus

30.05.2019

6.06.2019

26.08.2019

21.11.2019