Toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Vallavanem Ingvar Saare allkirjastas korralduse „Hajaasustuse programmi 2021. taotlusvooru taotluste rahuldamine". Toimingupiirang jäeti kohaldamata KVS § 11 lõike 3 punkti 6 alusel, st kui rutiinse otsuse või toimingu tegemisel korruptsioonioht puudub, sealhulgas kui ametiisik teeb toimingu, omamata võimalust määrata selle asjaolusid.

1 veebruarist 01. aprillini avatud olnud hajaasustuse programmi esitasid Kihnu valla elanikud 25 taotlust, sh esitas 2 taotlust - „Palmi, Tälle, Mäe ja Tällemäe veetorustik" ning „Tälle omapuhasti rajamine" vallavanema isa Mihkel Saare.

Taotlusi hindas viieliikmeline komisjon ja positiivse hinde, 2,5 hindepunkti, said kõik esitatud taotlused. Komisjoni koosseis kinnitatakse ja toetuse maksmise korraldus vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

Programmi esitatud 25 taotluse maht oli 45 000 eurot, Kihnu vald panustas samas mahus ja riigipoolne toetus Kihnu vallale oli 43 241 eurot. Kõik taotlused rahuldati.